EBF Development

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

polityka prywatności

W naszym przedsiębiorstwie traktujemy prywatność naszych klientów w bardzo poważny sposób, szanując i stojąc na straży praw i wolności naszych kontrahentów. Ciężko pracujemy nad tym, aby poprzez jak najlepsze wykonywanie pracy działać każdego dnia coraz efektywniej, w jak najlepszy sposób dbając o interesy naszych klientów. Dbanie i troska o dane osobowe, które pozyskaliśmy od naszych kontrahentów, którzy obdarzyli nas swoim zaufaniem, jest kluczowym aspektem naszej pracy. Prywatność naszych klientów jest traktowana przez nas w absolutnie priorytetowy sposób.

Chcemy zapewnić, iż Państwa dane osobowe, które zostały nam powierzone, znajdują się w dobrych rękach i są bezpieczne.

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „rozporządzenie RODO”) chcielibyśmy poinformować naszych klientów, iż dane osobowe powierzone nam są chronione zgodnie z treścią rozporządzenia RODO.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu pod adresem e-mail: rodo@ekonbud.pl

Administratorem danych jest EBF Development Elżbieta i Leszek Jarząbek Spółka Komandytowa (dawniej EBF Development Elżbieta i Leszek Jarząbek Sp.J.) z siedzibą w Zielonej Górze, 65-034 Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 24 zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze pod numerem KRS 0000956914, nr NIP: 9730849474, nr REGON: 080063627.

Jednocześnie wskazujemy, iż zgodnie z rozporządzeniem RODO warunkiem przesyłania przez nas do Państwa jakichkolwiek ofert, informacji, itp. jest udzielenie przez Państwa zgody na przetwarzanie danych.

W celu ułatwienia współpracy poniżej przedstawiamy wzory zgód. Ich podpisanie umożliwia nam kontakt z Państwem w celu przedstawienia w przyszłości ofert. W celu udzielenia zgody prosimy o przesłanie podpisanych zgód na adres:

 • EBF Development Elżbieta i Leszek Jarząbek Spółka Komandytowa, 65-034 Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 24

lub

Zachęcamy również do skorzystania z poniższego formularza.

Brak zgody na co najmniej jeden z punktów, uniemożliwi nam w przyszłości udzielenie odpowiedzi.

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez EBF Development Elżbieta i Leszek Jarząbek Spółka Komandytowa  (dawniej EBF Development E.L.Jarząbek Sp.J.) moich danych osobowych w celu otrzymywania informacji handlowych w tym marketingowych w odniesieniu do produktów własnych i usług drogą elektroniczną.

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez EBF Development Elżbieta i Leszek Jarząbek Spółka Komandytowa (dawniej EBF Development E.L.Jarząbek Sp.J.) moich danych osobowych w celu otrzymywania informacji handlowych w tym marketingowych w odniesieniu do produktów własnych i usług drogą telefoniczną.

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez EBF Development Elżbieta i Leszek Jarząbek Spółka Komandytowa (dawniej EBF Development E.L.Jarząbek Sp.J.) moich danych osobowych w celu otrzymywania Newsletter drogą elektroniczną.

4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez EBF Development Elżbieta i Leszek Jarząbek Spółka Komandytowa (dawniej EBF Development E.L.Jarząbek Sp.J.) moich danych osobowych w celu otrzymywanie informacji handlowych w tym marketingowych w odniesieniu do produktów własnych i usług za pośrednictwem wiadomości sms.

Jednocześnie informujemy, iż w każdym czasie mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Ponadto posiadacie Państwo prawo do cofnięcia udzielonych uprzednio zgód.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 
W związku z uchwaleniem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (“rozporządzenie RODO”) niniejszym informujemy, że w ramach prowadzonej działalności przetwarzamy:
 1. dane osobowe osób, które udzieliły nam zgodę na przetwarzanie danych,
 2. dane osobowe naszych Klientów i Kontrahentów, z którymi łączą nas umowy,
 3. dane osobowe pracowników i przedstawicieli naszych Klientów i Kontrahentów i innych osób, z którymi kontaktujemy się w ramach wykonywania łączących nas umów.
 
Administratorem danych jest EBF Development Elżbieta i Leszek Jarząbek Spółka Komandytowa (dawniej EBF Development Elżbieta i Leszek Jarząbek Sp.J.) z siedzibą w Zielonej Górze, 65-034 Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 24 zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze pod numerem KRS 0000956914, nr NIP: 9730849474, nr REGON: 080063627.
 
Państwa dane osobowe przetwarzane są:
 1. w zakresie danych osobowych osób, które udzieliły nam zgodę na przetwarzanie danych - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) rozporządzenia RODO,
 2. w zakresie danych osobowych naszych Klientów i Kontrahentów, z którymi łączą nas umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) rozporządzenia RODO, w celu realizacji obowiązków wynikających z łączącej nas umowy, w tym na potrzeby bieżącego kontaktu, a także w związku z ewentualnym dochodzeniem roszczeń po wygaśnięciu umowy lub zrealizowaniu usługi,
 3. w zakresie danych osobowych pracowników i przedstawicieli naszych Klientów i Kontrahentów i innych osób, z którymi kontaktujemy się w ramach wykonywania łączących nas umów- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia RODO w związku z motywem (47) rozporządzenia RODO, tj. z uwagi na prawnie uzasadniony interes Klienta/Kontrahenta rozumiany jako świadczenie usług w ramach umowy zawartej z Klientem/Kontrahentem.
 
Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, tj. np. następującym kategoriom podmiotów:
 • kancelaria prawna obsługująca spółkę,
 • notariusz,
 • biuro finansowo-księgowe obsługujące spółkę,
 • dostawcy rozwiązań informatycznych,
 • podwykonawcy,
 • bank prowadzący rachunek powierniczy,
 • zarządcy nieruchomości.
 
Nie przekazujemy Pana/i danych poza teren Polski.
Państwa dane będziemy przetwarzać przez czas realizacji umowy oraz po jej zakończeniu, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody – do czasu wycofania zgody.
 
Posiadają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody – mają Państwo prawo do cofnięcia zgody.
 
Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia i realizacji ww. celów.
 
Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem.
 
W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu pod adresem e-mail: rodo@ekonbud.pl

POLITYKA PRYWATNOŚCI

EBF Development Elżbieta i Leszek Jarząbek Spółka Komandytowa (dawniej EBF Development Elżbieta i Leszek Jarząbek Sp.J.)  szanuje prywatność użytkowników i odwiedzających stronę internetową Spółki.
Niniejszy dokument definiuje praktyki stosowane przez  EBF Development Elżbieta i Leszek Jarząbek Spółka Komandytowa (dawniej EBF Development Elżbieta i Leszek Jarząbek Sp.J.) odnośnie danych osobowych, sposobów ich gromadzenia, celów, do jakich mogą być wykorzystane oraz osób, dla których dane są przeznaczone.
Jeżeli na stronie internetowej  EBF Development Elżbieta i Leszek Jarząbek Spółka Komandytowa (dawniej EBF Development Elżbieta i Leszek Jarząbek Sp.J.) pojawi się konieczność zebrania danych osobowych, będą Państwo o tym poinformowani na stronie.

Dane osobowe

Co do zasady przeglądanie, korzystanie z zasobów strony internetowej  EBF Development Elżbieta i Leszek Jarząbek Spółka Komandytowa (dawniej EBF Development Elżbieta i Leszek Jarząbek Sp.J.)  nie wymaga podawania danych osobowych. Może się jednak zdarzyć, że EBF Development Elżbieta i Leszek Jarząbek Spółka Komandytowa będzie potrzebował Państwa danych osobowych, aby jak najlepiej sprostać Państwa wymaganiom, na przykład, aby uzyskać dane do korespondencji, odpowiedzieć na zadane pytanie lub do innych, podobnych celów. Dane osobowe mogą zawierać Państwa imię, nazwisko, adresy, numery telefonów, adresy e-mail i inne informacje, takie jak nazwa użytkownika, hasło lub informacje o koncie.

Zbieranie danych osobowych

EBF Development Elżbieta i Leszek Jarząbek Spółka Komandytowa ( będzie gromadził Państwa dane osobowe w określonych, jasno sprecyzowanych i uzasadnionych celach.  EBF Development Elżbieta i Leszek Jarząbek Spółka Komandytowa będzie traktował Państwa dane osobowe w sposób zgodny z tymi celami dla jakich zostały one zgromadzone.
Zbierając dane osobowe,  EBF Development Elżbieta i Leszek Jarząbek Spółka Komandytowa informuje osobę zainteresowaną w czasie lub przed zebraniem danych, a przynajmniej przed użyciem danych w określonym celu.
EBF Development Elżbieta i Leszek Jarząbek Spółka Komandytowa zobowiązuje się do gromadzenia wyłącznie tych informacji, które są adekwatne, istotne i nie wykraczające poza cel, w jakim są gromadzone.
Wykorzystanie danych osobowych
EBF Development Elżbieta i Leszek Jarząbek Spółka Komandytowa wykorzystuje dane osobowe w ścisłych granicach celów do jakich dane są zbierane.  EBF Development Elżbieta i Leszek Jarząbek Spółka Komandytowa zobowiązuje się nie wykorzystywać Państwa danych osobowych bez Waszej uprzedniej zgody do innych celów.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych są wyłącznie osoby, które z powodów wykonywania czynności zawodowych muszą je znać.
EBF Development Elżbieta i Leszek Jarząbek Spółka Komandytowa może dzielić się Państwa danymi osobowym z osobami trzecimi, którymi są dostawcy towarów lub usług. Dostawcy towarów i usług są zobowiązani umową do zachowania poufności i zabezpieczenia Państwa danych osobowych, a także do wykorzystywania danych osobowych wyłącznie na potrzeby usług, których dostarczanie zostało im powierzone.

Okres przechowywania

EBF Development Elżbieta i Leszek Jarząbek Spółka Komandytowa nie będzie przechowywał Państwa danych osobowych dłużej niż będzie to konieczne do osiągnięcia celów, do jakich dane zostały zgromadzone lub dłużej niż jest to określone prawem.

Prawo do dostępu, sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu

Możecie Państwo zwrócić się do  EBF Development Elżbieta i Leszek Jarząbek Spółka Komandytowa z prośbą o dostęp do Państwa danych osobowych będących w posiadaniu  EBF Development Elżbieta i Leszek Jarząbek Spółka Komandytowa tj. macie Państwo prawo do uzyskania informacji, czy Państwa dane osobowe są przez  EBF Development Elżbieta i Leszek Jarząbek Spółka Komandytowa przetwarzane, jak również prawo uzyskania informacji jakie Państwa dane osobowe są przetwarzane i w jakim celu, a także możecie Państwo modyfikować, prostować lub usuwać nieaktualne dane osobowe. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Państwa danych osobowych przez EBF Development Elżbieta i Leszek Jarząbek Spółka Komandytowa. W celu ułatwienia Państwu skorzystania z przysługujących uprawnień przygotowaliśmy i udostępniliśmy Państwu formularze, które umieściliśmy na stronie internetowej w zakładce Ochrona Danych Osobowych, a także stworzyliśmy adres e-mail - rodo@ekonbud.pl dedykowany kwestiom związanym z administrowaniem Państwa danymi osobowymi przez  EBF Development Elżbieta i Leszek Jarząbek Spółka Komandytowa. Adres e-mail rodo@ekonbud.pl, jest adresem na który możecie Państwo kierować wszelkie zapytania, prośby, sprzeciwy, a także składać wszelkie oświadczenia dotyczące Państwa danych osobowych.
Ponadto informujemy również, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Osoby nieletnie

Strona internetowa EBF Development Elżbieta i Leszek Jarząbek Spółka Komandytowa nie jest przeznaczona dla osób nieletnich (poniżej osiemnastego (18) roku życia). Osobom nieletnim odradzamy podawanie jakichkolwiek informacji i danych osobowych bez zgody rodziców.

Bezpieczeństwo danych

EBF Development Elżbieta i Leszek Jarząbek Spółka Komandytowa podjął środki mające na celu zapewnienie poufności, bezpieczeństwa i integralności Państwa danych osobowych. Dostęp do danych osobowych jest ograniczony do osób, które muszą je znać, i od których wymaga się przestrzegania niniejszych zasad.
EBF Development Elżbieta i Leszek Jarząbek Spółka Komandytowa przykłada dużą wagę do tego, aby zagwarantować, że Państwa dane osobowe nie są zmieniane, naruszone lub niewłaściwie wykorzystywane przez osoby trzecie, które nie są autoryzowane do dostępu do danych.

Międzynarodowy transfer danych osobowych

EBF Development Elżbieta i Leszek Jarząbek Spółka Komandytowa jest podmiotem, który nie przekazuje danych osobowych do innych państw.

Usługi interaktywne

Strona internetowa  EBF Development Elżbieta i Leszek Jarząbek Spółka Komandytowa zawiera funkcje interaktywne tj. formularze kontaktowe. Aby skorzystać z tych interaktywnych funkcji, konieczna jest rejestracja poprzez wypełnienie formularza, w którym obowiązkowe jest podanie niektórych danych osobowych, np. imienia, nazwiska, adresu, numeru telefonu czy adresu e-mail, a także udzielenie zgód na przetwarzanie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone w celu usprawnienia usług interaktywnych i sprostania Państwa oczekiwaniom.

Pliki cookies

Poprzez pliki cookies (tzw. ciasteczka), będące plikami zapisywanymi przez Państwa przeglądarkę internetową na twardym dysku Państwa komputera,  EBF Development Elżbieta i Leszek Jarząbek Spółka Komandytowa gromadzi dane związane ze sposobem, w jaki korzystają Państwo ze stron internetowych  EBF Development Elżbieta i Leszek Jarząbek Spółka Komandytowa w celu usprawnienia naszych usług oferowanych odwiedzającym i użytkownikom stron firmy. Pliki cookies nie umożliwiają identyfikacji Państwa tożsamości. Dane zapisywane w plikach cookies zawierają informacje, które strony Państwo odwiedzili, datę i czas odwiedzin oraz inne informacje o Państwa aktywności na stronach.
Przeglądarki internetowe można ustawić tak, aby informowały o obecności plików cookies i umożliwiały ich akceptację lub odrzucenie. W ustawieniach przeglądarki można również wyłączyć zapisywanie plików cookies. Może to jednak spowodować niemożliwość korzystania z niektórych funkcji stron internetowych i dokonania niektórych czynności.

 

FacebookInstagram
EBF Development nie wspiera starszych wersji przeglądarek, które mogą nie obsługiwać wszystkich funkcjonalności serwisu. Prosimy o skorzystanie z najnowszych wersji przeglądarek Google Chrome, Firefox, Internet Explorer lub innych.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu